Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft het wettelijke recht zich uit te spreken over het beleid van de school tegenover het bestuur en/of de schoolleiding. Voorbeelden hiervan zijn de organisatie van de school, ouderbetrokkenheid/participatie en (ingrijpende wijzigingen in) het schoolplan. Voor een aantal zaken heeft het schoolbestuur instemming nodig van de MR en voor sommige onderwerpen moet de MR in de gelegenheid worden gesteld een advies uit te brengen, voordat er een besluit over genomen is. De instemmingbevoegdheid en het adviesrecht zijn in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) geregeld. De rechten en plichten van de MR van basisschool De Olijfboom zijn in een reglement vastgelegd.

In de MR zijn zowel gekozen ouders als teamleden vertegenwoordigd. De MR bestaat uit maximaal drie ouders en drie teamleden. Zij vergadert ongeveer acht keer per schooljaar.

De samenstelling van de MR is als volgt:

Oudergeleding:
  • Ilham
  • Hanane
  • Nefise
Personeelsgeleding:
  • Bahar (Voorzitter)
  • Femke
  • Hassan
GMR

Omdat het beleid voor veel schoolzaken voor alle scholen van de Stichting PCOU Willibrord gelijk is, is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) gevormd, die zich over “bovenschoolse” onderwerpen buigt, zoals personeels- en aannamebeleid. De GMR bestaat meestal uit afgevaardigde MR-leden: per school een teamlid en een ouder.