Ondersteuning

Basisschool De Olijfboom wil goed onderwijs bieden aan al haar kinderen. Hiervoor moeten zij planmatig, effectief en gericht onderwijs krijgen.

Wij geloven dat ieder kind talent heeft. Wij zien het als onze taak om het kind te ondersteunen bij het ontwikkelen van deze talenten. We houden daarbij rekening met de specifieke behoeften van ieder kind.

De doelstelling van onze ondersteuning is het bieden van afgestemd onderwijs zodat recht gedaan kan worden aan de verschillen tussen de kinderen. Wij willen ervoor zorgdragen dat elke leerling een doorgaande ontwikkeling doormaakt.

Handelingsgericht werken

Het doel van de ondersteuningsstructuur is goed onderwijs bieden dat zoveel mogelijk is afgestemd op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen.

Hierbij gaan we uit van de 7 punten van handelingsgericht werken:

 • De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal
 • Het gaat om afstemming en wisselwerking
 • De leerkracht doet ertoe
 • Positieve aspecten zijn van groot belang
 • We werken constructief samen
 • Ons handelen is doelgericht
 • De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant

Vier ondersteuningsniveaus

We onderscheiden globaal 4 niveaus van ondersteuning op de Olijfboom, namelijk:

 • Ondersteuningsniveau 1 (ON1): De basisondersteuning. De lessen in de klas.
 • Ondersteuningsniveau 2: (ON2): Extra aanbod en/ of ondersteuning die binnen de basisondersteuning geboden wordt aan leerlingen die onvoldoende ontwikkelen binnen ON1. Dit betekent dat zij naast het basisaanbod in de groep, hulp krijgen van de leerkrachtondersteuner.
 • Ondersteuningsniveau 3 (ON3): Extra ondersteuning die nietbinnen de basisondersteuning valt en wordt geboden in samenwerking met het Samenwerkingsverband. Zij zorgen voor expertise en middelen zodat wij de leerlingen kunnen helpen op school. Deze hulp gaat altijd in overleg met ouders.
 • Ondersteuningsniveau 4 (ON4): Specialistische ondersteuning geboden aan leerlingen die onvoldoende profiteren van de ondersteuning op de eerste drie niveaus. Dit betekent dat we samen met ouders en de betrokken partners gaan kijken waar de leerling zich kan gaan ontwikkelen. Dit kan zijn op een S(B)O school of een andere vorm van onderwijs.

Ondersteuningsniveau 1 (ON1)

Een sterke basis is de basiskwaliteit die de Olijfboom biedt aan haar leerlingen. Een groot deel van de leerlingen ontwikkelt zich zoals verwacht en heeft geen extra ondersteuning nodig.

De basisondersteuning is beschreven in het School Ondersteunings Profiel (SOP).

Ondersteuningsniveau 2 (ON2)

Binnen de basisondersteuning wordt er extra aanbod en/ of ondersteuning geboden aan leerlingen die zich onvoldoende ontwikkelen binnen het basisaanbod. Op ondersteuningsniveau 2 worden individuele aanpassingen gedaan op het basisaanbod, of wordt er extra aanbod gegeven, aan leerlingen die deze extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning wordt intern georganiseerd.

Ondersteuningsniveau 3 (ON3)

Een deel van de leerlingen heeft extra ondersteuning nodig die niet binnen de basisondersteuning (ON1 en ON2) valt. De IB-er schakelt daartoe consulenten van het SWV Utrecht PO in die scholen en ouders helpen deze extra ondersteuning te realiseren. Het SWV Utrecht PO stelt hiervoor een geldbedrag beschikbaar (een ‘arrangement') dat is afgestemd op de behoefte van de leerling. De school, de ouders en het SWV Utrecht PO besluiten samen wie de extra ondersteuning uitvoert.

Ondersteuningsniveau 4 (ON4)

Een klein deel van de leerlingen heeft meer nodig dan de Olijfboom kan bieden aan basisondersteuning en extra ondersteuning. Voor deze leerlingen zijn er scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Om toegang te krijgen tot deze scholen is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) vereist. De TLV wordt afgegeven door het SWV Utrecht PO.